روش اجرایی طرح غربالگری، تشخیص و مداخله شنوایی نوزدان و شیرخواران

روش اجرایی طرح غربالگری، تشخیص و مداخله شنوایی نوزدان و شیرخواران


1 هدف:
- تشخیص زودرس بیماری، پیش از بروز علایم یا عوارض بیماری در کمتر از یک ماه، تشخیص تا سه ماهگی و انجام توانبخشی تا
حداکثر 6 ماهگی
- کاهش تصدی گری و کوچک سازی دولت و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی
- ارتقاء سطح سلامت جامعه و کاهش شیوع و بروز اختلالات شنوایی
2 دامنه عملکرد:
مدیرکل سازمان- معاونت امور توانبخشی- اداره بهزیستی شهرستانها- مراکز خصوصی غربالگری شنوایی تحت نظارت شهرستانها-
مراکز خصوصی شنوایی- امور مالی و ذیحسابی
3 تعاریف:
روش غربالگری دو مرحله ای (AABR/TEOAL) (روش سری):
منظور از روش سری،انجام آزمون TEOAL در ابتدا برای کلیه نوزادان و درصورت مشکوک بودن (ارجاع) نوزاد انجام آزمون
AABR حداکثر تا زیر یک ماهگی.
روش غربالگری یک مرحله ای (AABR/TEOAL) (روش موازی):
منظور از روش موازی انجام آزمون TEOAL و AABR به طور همزمان برای کلیه نوزادان و قبل از ترخیص و در صورت
مشکوک بودن نوزاد، ارجاع برای مرحله تشخیص
:(Follw up) پیگیری
در برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله به هنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران عبارتست از هماهنگی و ترغیب والدین برای مراجعه
به مرحله دوم غربالگری ( در صورت نیاز به AABR (و یا در صورت لزوم مراجعه مجدد برای TEOAL،ویا مراجعه نوزادان دارای
عوامل خطر در سال اول دو بار (قبل از 6 ماهگی وقب از 9 ماهگی) و در سال دوم (قبل از 18 ماهگی) و سال سوم (قبل از 30
ماهگی) همچنین مراجعه نوزادان ارجاع از مرحله غربال به مرحله تشخیص و یا مرحله مداخله بر اساس دستورالعمل.
نوزاد (Neonte :(
محصول حاملگی که زنده متولد شده و عمری بین 1 تا 28 روز داشته باشد.

 

شیرخوار (infant:(کودک درسنین 29روزتاپایان 2سال راشیرخوارگویند.
نوزاد دارای عوامل خطر (neonate risk High (
1-وزن زیر1500گرم دربدوتولد
2-بدشکلی های سروصورت و وجودزائده درگوش،فرورفتگی دراطراف گوش(Pit،(انسدادکانال گوش،وجودسوراخ هایی دراطراف
گوش و...
3-بستری شدن بیش از48ساعت درNICU
4-سابقه خانوادگی کم شنوایی
5-سابقه تعویض خون در دوره نوزادی
6-عفونت داخل رحمی (TORCH (
7-مصرف داروهای اتوتوکسیک در دوران بارداری ونوزادی
8-سابقه ابتلاءبه مننژیت
9-سابقه تروما به سرکه منجربه بستری شدن شیرخوارگردد
10-نوزاد حاصل ازازدواج خویشاوندی
11-سابقه ونتیلاسیون
4 (شرح فعالیت:
درابتدا اجرای طرح براساس دستورالعمل جلسه مشترک بامعاونت توانبخشی تشکیل وفرایندکلی کارواگذاری دستگاه شنوایی طرح
ریزی ودستگاههای شنوایی مطابق با پروتکل اجرایی طی قرادادمنعقده دراختیارمراکز موردتایید سازمان قرارگرفته وبه صورت
روتین مراجعین طی آگاه سازی که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است به مراکزغربالگری شنوایی کلیه شهرستانهاکه
تحت نظراداره بهزیستی می باشندجهت انجام تست مراجعه وبعدازانجام درصورت سالم بودن با بروشورآموزشی راهنمایی می شوند
ودرصورت REFFERبه قسمت تشخیص ومداخله که زیرنظرمعاونت توانبخشی می باشد هدایت ودرنهایت نتیجه به
مرکزمبداءارجاع ودرصورت نیازبه پزشکان متخصص یاجهت کاشت حلزون معرفی می شوند.


5 مراجع، ضمائم، پیوستها:
-دستورالعمل مراحل مختلف غربالگری ،تشخیص ومداخله شنوایی نوزادان وشیرخواران 1384
-دستوالعمل کمک به مراکز غیردولتی جهت تامین دستگاه غربالگری شنوایی
- دستورالعمل مراحل مختلف غربالگری ،تشخیص ومداخله شنوایی نوزادان وشیرخواران 1388
-دستورالعمل خریدخدمات ازبخش غیردولتی دراجرای برنامه غربالگری شنوایی درجهت افزایش مشارکت بخش غیردولتی درارائه
خدمات
یادداشت ها:
- یادداشت 1 :جهت فراخوان برای اجرای طرح شنوایی از مراکز و ارگان هایی که در ارتباط مستقیم با جامعه هدف هستند
استفاده می شود:
- از جمله کارگاه های بهداشتی
- معاونت بهداشتی دانشگاه
- کلینیک تخصصی کودکان
- کلینیک تخصصی پزشکان ENT
- لازم به توضیح است این اطلاع رسانی به صورت توزیع بروشور و نصب پوستر و پلاتر در مراکز فوق الذکر صورت گرفته است.
- یادداشت2 :انتخاب مؤسسات مطابق بادستورالعمل مراکز غیردولتی تأمین دستگاههای غربالگری شنوایی جهت کودکان
نیازمند صورت می گیرد و باید این مراکز مطابق با اولویت های توضیح داده شده در دستورالعمل انتخاب شده و دستگاه شنوایی
توسط بهزیستی شهرستان از محل فصل 5 برنامه 30426 و هزینه اختصاص داده شده از طرف وزارت رفاه خریداری و در اختیار
مؤسسه قرار خواهد گرفت.
اهداف طرح :
شناسایی اختلالات شنوایی نوزادان وشیر خوران قبل از 3 ماهگی وشروع مداخلالات طبی و توانبخشی قبل از6ماهگی در این طرح
نوزادان متولد شده در زایشگاهها ویا با ارجاع به مراکز شنجش شنوایی همکار سازمان در اجرای طرح با استفاده از دستگاههای
سنجش شنوایی مورد غربالگری شنوایی قرار می گیرند ودر صورت مشکوک بودن وارد مراحل تشخیص ومداخله می گردند.
مرحلۀ اول:
- OAE اول : غربالگری شیرخوران توسط یک نفر ادیولوژیست و یک نفر مجری غربالگری OAE (و نیز تأمین یک دستگاه
OAE در محل یا محلهای تعیینشده (حتیالامکان در بیمارستان/زایشگاه و یا مکان دردسترس دیگر) 48 ساعت اول پس از تولد
و در صورت انجام غربالگری در مرکزی دردسترس و خارج از بیمارستان یا زایشگاه حداکثر تا پایان یکماهگی نوبت اول OAE
انجام میشود.

ـ OAE دوم:
نوزادانی که نتیجۀ OAE اول آنها ارجاع بوده است میبایست ظرف مدت یک هفته حداکثر تا یک ماهگی شیرخوار مورد
آزمون OAE دوم قرار گیرند. براساس نتایج حاصل از OAE دوم به ترتیب زیر عمل
خواهد شد.
الف ـ در صورت ارجاع (Refer (در یک یا دو گوش، نوزاد یا شیرخوار جهت بررسی جامع شنوایی به مرکز
شنواییشناسی معرفی میگردد و نتایج به والدین و نیزمسئول پیگیری و هماهنگی اعلام میشود.

مرحلۀ دوم: ارزیابی و تشخیص
این مرحله میبایست با کمک ابزارهای ادیولوژیک توسط ادیولوژیست در مرکز شنواییشناسی به منظور تعیین وضعیت
شنوایی تا پیش از 3 ماهگی صورت پذیرد.
و در گروهی که کمشنوایی به تأیید رسیده، اقدامات زیر به انجام میرسد:
١ ارجاع به کلینیک شنوایی جهت مداخلۀ زودهنگام ادیولوژیک با فرم ارجاع
٢ ارجاع به پزشک متخصص اطفال و گوش و حلق و بینی جهت بررسیهای تشخیصی پزشکی مشتمل بر شرح حال، معاینه،
اقدامات آزمایشگاهی و ارجاعات تخصصی (چشمپزشکی، ژنتیک و...) و نیز در صورت لزوم درمانهای طبی مناسب بر طبق
پروتکل طرح
٣ (ارائۀ جزوه به والدین حاوی مطالبی در مورد اهمیت پیگیری و نیز گزینههای ارتباطی در کمشنوایی و نیز انواع مداخلات
توانبخشی (سمعک، کاشت حلزون،و---) و همچنین سایر امکانات موجود در استان نظیر خدمات ارائهشده توسط سازمان
آموزشهای استثنایی، مراکز خصوصی خانواده، کودک، ناشنوا و کم شنوا
مرحلۀ سوم: مداخله
این مرحله که مشتمل بر مداخلات زودهنگام میباشد، مبتنی بر اصول و فعالیتهای زیر میباشد:
١ تعیین شدت اجرای مداخله (تعداد ویزیتهای در منزل و یا جلسات خانواده شیرخوار در مرکز ادیولوژی بصورت
هفتگی)
٢ بررسی سیر مورد انتظار تکامل زبانی، کلامی و شنوایی شیرخوار با توجه به شاخصهای مربوطه
٣ آموزش مستقیم
٤ مناسبسازی محیط با همکاری والدین

مداخلات طبی و جراحی:
پزشکان همکار (متخصص اطفال و ENT (ضمن انجام اقدامات تشخیصی طبی (مسیر اقدامات درمانی را تعیین خواهد نمود.
اقدامات درمانی شامل اقداماتی ساده نظیر برداشتن سرومن از گوش و یا درمان عفونت گوش میانی تا اعمال جراحی گوش یا
کاندیدنمودن برای کاشت حلزون میباشد.

وظایف کارشناس مسئول درخصوص اجرای طرح :

١.هماهنگی تشکیل و برگزاری جلسات کمیتۀ استانی غربالگری، تشخیص و مداخلۀ زودهنگام شنوایی هر سه ماه
یکبار با ترکیب معاونین و کارشناسان ذیربط در سطح استان نظارت عالی بر پایش و ارزشیابی طرح در فواصل 6 ماهه.
٢.ایجاد هماهنگی بین معاونتهای مختلف بهزیستی استان با توجه به شرح وظایف هرکدام، به منظور ارتقاء بهرهوری از
امکانات و نیروهای انسانی همکار طرح.
٣.آگاه سازی مسئولین عالیرتبه استانی و جلب مشارکت آنان نسبت به اهداف و فعالیتهای طرح در جلساتی نظیر
شورای بهداشتی استان و شورای مشارکتی استان.
٤.تعیین مکان یا مکانهای واجد شرایط غربالگری
٥.انتخاب نیروی انسانی با هماهنگی مدیریت سازمان جهت اجرای مرحلۀ غربالگری مشتمل بر ادیولوژیست و مجری
انجام OAE انتخاب متخصصین همکار طرح (گوش و حلق و بینی و اطفال)
پایش: نظارت بر حسن اجرای مرحله غربالگری اطلاعرسانی ـ آگاهسازی عمومی با بهرهگیری از وسایل ارتباطجمعی نظیر
روزنامه ها و مجلات محلی و نیز صداوسیمای استان
در همین راستا برای شناسایی هرچه بیشتر کودکان مشکلدار طرح غربالگری شنوایی علاوه بر اجرای طرح در مراکز شنوایی
تمهیدات لازم برای ارائه خدمات سیاری توسط دستگاههای پرتابل در مناطق روستایی و دور افتاده نیز فراهم گردیده است.

از ابتدای سال تعداد .... شیر خوار تحت غربالگری شنوایی قرار گرفته اند و برای .....نوزاد اقدامات تشخیصی وتوانبخشی انجام
گرفته ودر برنامه های آتی تا پایان سال پیش بینی میشود تعداد .......نوزاد تحت پوشش این برنامه قرار گیرند

ست غربالگری، تست سادهای است که توسط ادیولوژیست انجام میشود این تست فقط چند دقیقه بطول میانجامد و هدف آن
شناسایی کودکانی است که نیاز به ارزیابی بیشتر دارند تا وجود اٌفت شنوایی برای آنها معین شود. اما بخاطر اینکه مطمئن شوید،
شنوایی کودک باید به شکل کامل مورد آزمایش قرار گیرد. غربالگری در حقیقت یکسری از خدماتی میباشد که شما نیاز دارید تا
به سلامت کودکتان و انجام مراقبتهای درست مطمئن شوید.
نوزادان قبل از شش ماهگی شامل این طرح میشوند. بدلیل اینکه تشخیص و درمان زودرس اختلالات شنوایی و استفاده از خدمات
توانبخشی در راستای وضعیت سلامتی نوزادان و شیرخواران نقش حیاتی دارد، این برنامه طراحی شده و اجرا میشود.
در این سنجش با استفاده از دستگاه OAEامواجی به گوش فرستاده شده و انعکاس امواج مشخص مینماید که شنوایی گوش
چگونه است.
غربالگری شنوایی، فقط اولین گام میباشد. اگر تست غربالگری احتمال اٌفت شنوایی را نشان دهد، گام بعدی، طراحی یک برنامه و
رفتن نزد شنوایی شناس (ادیولوژیست (جهت انجام تستهای پیگیری میباشد. شنواییشناس متخصصی است که تستهایی را
جهت تعیین مشکل شنوایی، نوع و شدت مشکل انجام میدهد .
چنین تستهایی به شما اطمینان خواهد داد که مهارتهای ضروری زبان بطور طبیعی پیشرفت خواهد کرد و کودک در خانواده،
مدرسه، جمع دوستان، شغل و دیگر فعالیتهای زندگی موفق میشود.
شنواییشناس بوسیله تستهای پیگیری، مثلا استفاده از آزمون ABRکه نیازی به پاسخگویی خود کودک نیست، میتواند نوع
اٌفت شنوایی را شناسایی کرده و گاهی علت آنرا متوجه شود .همچنین ممکن است توجهات پزشکی بیشتر و ملاقات با یک
متخصص گوش و حلق و بینی را توصیه نماید .
اگر مشکل شنوایی وجود داشته باشد شنوایی شناس، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص اطفال و سایر متخصصین که با
کودک در ارتباط هستند،
انواع خدمات مداخلهای جهت کمک به کودکتان را در اختیار شما قرار میدهند؛ بعنوان مثال ارجاع به یک آسیبشناس گفتار و
زبان، یک مربی آموزش ناشنوایان یا آموزشهایی که در زمینه بکارگیری وسایل خاص جهت استفاده بهتر از شنوایی به شما داده
شود.
چه زمانی باید تست پیگیری را انجام دهیم؟
اگر کودک شما در غربالگری شنوایی پذیرفته نشد، باید فوراٌ یک تست پیگیری را انجام دهید. بهترین دوره یادگیری زبان، شش ماه
اول زندگی است .
اگر مشکوک به اٌفت شنوایی کودکتان هستید، قبل از سه ماهگی حتماٌ به یک شنوایی شناس مراجعه نمائید. در صورتیکه
بیمارستان یا مرکز بهداشتی خاص، تست غربالگری را برای کودک شما انجام داد،
در زمینه مراجعه به شنواییشناس از آنها راهنمایی بگیرید. تا زمانی که کودک به 6 ماهگی برسد باید برخی خدمات مداخله ای را
دریافت کرده باشد.
دستورالعمل اجرای برنامههای غربالگری شنوایی
اهمیت غربالگری شنوایی کودکان در کمتر از یک ماه و تشخیص زودهنگام تا سه ماهگی و ضرورت ارائۀ خدمات طبی و توانبخشی
تا حداکثر شش ماهگی برای شیرخواران تشخیص داده شده که همۀ این فعالیتها در جهت کاهش شیوع و بروز اختلالات شنوایی
میباشد، با بهرهگیری از همکاری بخش غیردولتی امکانپذیر است.
با توجه به اصل عدالت اجتماعی و ضرورت گسترش خدمات به مناطق روستایی و محروم کشور، ارائه خدمات به شکل سیاری و با
استفاده از دستگاههای پرتابل مدنظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت تشخیص زودرس و مداخله بهنگام در سالهای اخیر استفاده از
ابزارها و روشهای نوین به منظور گسترش غربالگری شنوایی در نوزادان و شیرخواران در برنامههای آتی پیشبینی شده است.
در همین راستا برای شناسایی هرچه بیشتر کودکان مشکلدار طرح غربالگری شنوایی علاوه بر اجرای برنامه به شکل فراگیر و درزمان خاص، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات در طول سال نیز فراهم شده است.
هزینۀ خرید خدمات
مبنای هزینه خرید خدمات در بخش غیردولتی مطابق با تعرفههای ابلاغی از سازمان بهزیستی کشور میباشد و خدمات با استفاده از دستگاه غربالگری شنوایی در دو بخش به شرح ذیل میباشد:
الف) در مناطق شهریدر صورتیکه بخش غیردولتی برای خرید دستگاه کمک بلاعوض دریافت نکرده باشد :
تعرفه دریافتی غربالگری برابر تعرفه خصوصی ابلاغی از سازمان بهزیستی کشور میباشد که توسط مراجعین پرداخت میگردد.
ب) در مناطق محروم یا روستایی
تعرفه دریافتی غربالگری برابر همان تعرفه خصوصی ابلاغی از سازمان میباشد که طی قرارداد از سوی بهزیستی استان پرداخت
میگردد بنابراین از مراجعین وجهی دریافت نخواهد شد. (رایگان(
الف) در مناطق شهریدر صورتیکه بخش غیردولتی جهت خرید دستگاه کمک بلاعوض دریافت کرده باشد :
تعرفه دریافتی غربالگری برابر تعرفه دولتی ابلاغی از سازمان میباشد که توسط مراجعین پرداخت میگردد و بخش غیردولتی تا 5
سال ملزم به رعایت تعرفه میباشد .
ب) در مناطق محروم یا روستایی
تعرفه دریافتی غربالگری برابر تعرفه دولتی میباشد که طی قرارداد از سوی بهزیستی استان پرداخت میگردد
بنابراین از مراجعین وجهی دریافت نخواهد شد. (رایگان) بدیهی است هزینه ایاب و ذهاب بخش غیردولتی جداگانه در نظر گرفته
شود و در قرارداد منظور گردد
ست غربالگری، تست سادهای است که توسط ادیولوژیست انجام میشود این تست فقط چند دقیقه بطول میانجامد و هدف آن
شناسایی کودکانی است که نیاز به ارزیابی بیشتر دارند تا وجود اٌفت شنوایی برای آنها معین شود. اما بخاطر اینکه مطمئن شوید،
شنوایی کودک باید به شکل کامل مورد آزمایش قرار گیرد. غربالگری در حقیقت یکسری از خدماتی میباشد که شما نیاز دارید تا
به سلامت کودکتان و انجام مراقبتهای درست مطمئن شوید.
نوزادان قبل از شش ماهگی شامل این طرح میشوند. بدلیل اینکه تشخیص و درمان زودرس اختلالات شنوایی و استفاده از خدمات
توانبخشی در راستای وضعیت سلامتی نوزادان و شیرخواران نقش حیاتی دارد، این برنامه طراحی شده و اجرا میشود.
در این سنجش با استفاده از دستگاه OAEامواجی به گوش فرستاده شده و انعکاس امواج مشخص مینماید که شنوایی گوش
چگونه است.
غربالگری شنوایی، فقط اولین گام میباشد. اگر تست غربالگری احتمال اٌفت شنوایی را نشان دهد، گام بعدی، طراحی یک برنامه و
رفتن نزد شنوایی شناس (ادیولوژیست (جهت انجام تستهای پیگیری میباشد. شنواییشناس متخصصی است که تستهایی را
جهت تعیین مشکل شنوایی، نوع و شدت مشکل انجام میدهد .
چنین تستهایی به شما اطمینان خواهد داد که مهارتهای ضروری زبان بطور طبیعی پیشرفت خواهد کرد و کودک در خانواده،
مدرسه، جمع دوستان، شغل و دیگر فعالیتهای زندگی موفق میشود.
شنواییشناس بوسیله تستهای پیگیری، مثلا استفاده از آزمون ABRکه نیازی به پاسخگویی خود کودک نیست، میتواند نوع
اٌفت شنوایی را شناسایی کرده و گاهی علت آنرا متوجه شود .همچنین ممکن است توجهات پزشکی بیشتر و ملاقات با یک
متخصص گوش و حلق و بینی را توصیه نماید .
اگر مشکل شنوایی وجود داشته باشد شنوایی شناس، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص اطفال و سایر متخصصین که با
کودک در ارتباط هستند،
انواع خدمات مداخلهای جهت کمک به کودکتان را در اختیار شما قرار میدهند؛ بعنوان مثال ارجاع به یک آسیبشناس گفتار و
زبان، یک مربی آموزش ناشنوایان یا آموزشهایی که در زمینه بکارگیری وسایل خاص جهت استفاده بهتر از شنوایی به شما داده
شود.
چه زمانی باید تست پیگیری را انجام دهیم؟
اگر کودک شما در غربالگری شنوایی پذیرفته نشد، باید فوراٌ یک تست پیگیری را انجام دهید. بهترین دوره یادگیری زبان، شش ماه اول زندگی است.
اگر مشکوک به اٌفت شنوایی کودکتان هستید، قبل از سه ماهگی حتماٌ به یک شنوایی شناس مراجعه نمائید. در صورتیکه
بیمارستان یا مرکز بهداشتی خاص، تست غربالگری را برای کودک شما انجام داد،
در زمینه مراجعه به شنواییشناس از آنها راهنمایی بگیرید. تا زمانی که کودک به 6 ماهگی برسد باید برخی خدمات مداخله ای را دریافت کرده باشد.
دستورالعمل اجرای برنامههای غربالگری شنوایی
اهمیت غربالگری شنوایی کودکان در کمتر از یک ماه و تشخیص زودهنگام تا سه ماهگی و ضرورت ارائۀ خدمات طبی و توانبخشی تا حداکثر شش ماهگی برای شیرخواران تشخیص داده شده که همۀ این فعالیتها در جهت کاهش شیوع و بروز اختلالات شنوایی می باشد، با بهرهگیری از همکاری بخش غیردولتی امکانپذیر است.
با توجه به اصل عدالت اجتماعی و ضرورت گسترش خدمات به مناطق روستایی و محروم کشور، ارائه خدمات به شکل سیاری و با استفاده از دستگاههای پرتابل مدنظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت تشخیص زودرس و مداخله بهنگام در سالهای اخیر استفاده از ابزارها و روشهای نوین به منظور گسترش غربالگری شنوایی در نوزادان و شیرخواران در برنامههای آتی پیشبینی شده است.
در همین راستا برای شناسایی هرچه بیشتر کودکان مشکلدار طرح غربالگری شنوایی علاوه بر اجرای برنامه به شکل فراگیر و در زمان خاص، تمهیدات لازم برای ارائه خدمات در طول سال نیز فراهم شده است.
هزینۀ خرید خدمات
مبنای هزینه خرید خدمات در بخش غیردولتی مطابق با تعرفه های ابلاغی از سازمان بهزیستی کشور می باشد و خدمات با استفاده از دستگاه غربالگری شنوایی در دو بخش به شرح ذیل میباشد:
الف) در مناطق شهریدر صورتیکه بخش غیردولتی برای خرید دستگاه کمک بلاعوض دریافت نکرده باشد:
تعرفه دریافتی غربالگری برابر تعرفه خصوصی ابلاغی از سازمان بهزیستی کشور می باشد که توسط مراجعین پرداخت می گردد.
ب) در مناطق محروم یا روستایی
تعرفه دریافتی غربالگری برابر همان تعرفه خصوصی ابلاغی از سازمان می باشد که طی قرارداد از سوی بهزیستی استان پرداخت میگردد بنابراین از مراجعین وجهی دریافت نخواهد شد. (رایگان)
الف) در مناطق شهری در صورتی که بخش غیردولتی جهت خرید دستگاه کمک بلاعوض دریافت کرده باشد:
تعرفه دریافتی غربالگری برابر تعرفه دولتی ابلاغی از سازمان میباشد که توسط مراجعین پرداخت میگردد و بخش غیردولتی تا 5 سال ملزم به رعایت تعرفه میباشد.
ب) در مناطق محروم یا روستایی
تعرفه دریافتی غربالگری برابر تعرفه دولتی می باشد که طی قرارداد از سوی بهزیستی استان پرداخت می گردد.
بنابراین از مراجعین وجهی دریافت نخواهد شد. (رایگان) بدیهی است هزینه ایاب و ذهاب بخش غیردولتی جداگانه در نظر گرفته شود و در قرارداد منظور گردد.

برای دانلود کلیک کنید.ارسال نظر


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.